str. Hajduk Veljkova, 34− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 33− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 32− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 31− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 30− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 28− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 26− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 24− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 22− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 21− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 18− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 17− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 16− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 15− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 14− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 13− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 12− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 11− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 10− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 9− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 8− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 7− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 6− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 5− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 4− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 3− жилое здание
str. Hajduk Veljkova, 2− жилое здание